ارگان نشراتی یما « سعیدی » قهرمان بوکس حرفوی اروپا
ارگان  نشراتی یما « سعیدی » قهرمان  بوکس حرفوی اروپا 
ارشیف ورزش ورزش  هـدف ارگان     شخصیت های فرهنگی  ارشیف کتب صفحه سعیدافغانی صفحه اصلی
ارشیف  مطالب  ورزشی

نویسنده

عنوان   شماره
بکتاش  سعیدی سپورت رزمی موی تای ۱
بکتاش  سعیدی دیدگاه ها و سفارشهای ورزشی بکتاش سعیدی ۲
چمپین جیم  ۲۹ ـ ۶ـ ۲۰۱۰ پیروزی تیم ملی موی تای افغانستان ۳
چمپین جیم   ۲۸ـ۶ـ۲۰۱۰ از سومین سالگرد تاسیس مکتب ورزش رزمی ۴
اداره بیوګرافی انگلیسی  بکتاش ۵
فرشته سعیدی بکتاش مسابقات تای بوکس را بنفع معیوبین موفقانه تدویر کرد ۶
اداره بیوګرافی  دری  بکتاش ۷
فرشته سعیدی     ۴ـ۲ـ۲۰۱۱  یما « سعیدی» بخاطر کسب نام « پادشاه ورزش رزمی » ۸
فرشته سعیدی    ۶ـ۲ـ۲۰۱۱  یما « سعیدی» در مسابقات بنام« پادشاه » ورزش رزمی ۹
فرشته « سعیدی » ۲۶ـ۲ـ۲۰۱۱ مسابقات ورزش زرمی تای بوکس بین کشورهای   فرانسه و المان    ۱۰
فرشته « سعیدی » ۲۶ـ۲ـ۲۰۱۱ مسابقات ورزش زرمی تای بوکس بین کشورهای فرانسه و المان ۱۱
فرشته « سعیدی»    ۱۴ـ۵ـ۲۰۱۱ یما « سعیدی» کمربند و لقب « پادشاه » تای بوکس کشور المان را بدست آورد.  ۱۲
فرشته « سعیدی»      ۴ جون ۲۰۱۱ محمد « رسولی » مسابقات بوکس را تدویر نمود و یما « سعیدی» بکسر حروفوی را نیکوت کرد  ۱۳
فرشته سعیدی اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپا تشکیل و ایجاد شد  ۱۴
فرشته سعیدی چهارمین سالگر مکتب ورزش رزمی « چمپین جیم » با تدویر مسابقات تجلیل بعمل آورد  ۱۵
برهان الدین  « سعیدی  »   ورزش رزمی تکواندو در افغانستان  ۱۶
فرشته  سعیدی استاد محسن « وفا » نماینده فدراسیون ۱۷
فرشته  سعیدی فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ؛ ۱۸
فرشته  سعیدی استاد بکتاش « سعیدی  مسابقات تای بوکس و بوکس را بتاریخ ۱۷ مارچ  ۱۹
۲۰۱۲ یما « سعیدی» بکسر ۲۰
فبروری ۲۰۱۳ یما « سعیدی » حریفش را مغلوب کرد ۲۱
اپریل ۲۰۱۳ یما « سعیدی » ؛ بکسر حرفوی آذربایجان را شکست داد ۲۲
دسمبر۲۰۱۴ یما « سعیدی » بکسر سرسخت ترکی را شکست داد ۲۳
فبروری ۲۰۱۵ یما « سعیدی » قهرمان بکس شد ۲۴
اکتوبر ۲۰۱۵ مسابقات خزانی بین الافغانی فوتبال ۲۵
مارچ ۲۰۱۶ یما « سعید ی» با قهرمان بکس اروپا ، مسابقه دارد ۲۶
جولای ۲۰۱۶ دهمین جشنواره ورزشی افغانهای مقیم اروپا ۲۷
مارچ ۲۰۱۷ اشتراک یما در تورلمنت ورزشی همبورګ المان ۲۸
اگست 2017 اشتراک یما در مسابقات بوکس افغانان درفرانکفورت ۲۹
اگست ۲۰۱۷ بیوگرافی دری یما سعیدی ۳۰
اگست ۲۰۱۷ بیوگرافی انگلیس یما سعیدی ۳۱
اکتوبر ۲۰۱۷ یما « سعیدی » در دهمین مسابقه پروفیشنل بوکس پیروزشد ۳۲
نوامبر ۲۰۱۷ یما « سعیدی » حریفش را مغلوب کرد  ــ  یازدهمین مسابقه پروفیشنل ۳۳
مارچ ۲۰۱۸ یما « سعیدی» قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد ۳۴
جون ۲۰۱۸ یما « سعیدی » از کمربند قهرمانی خود دفاع کرد ۳۵
 جولای ۲۰۱۸ مسابقات بین الافغانی فوتبال اروپا ؛ موفقانه برگزار شد ۳۶
اکتوبر ۲۰۱۸ یما « سعیدی » در یک مسابقه دو کمربند قهرمانی بدست اورد ۳۷
فبروری ۲۰۱۹ یما « سعیدی » برای بار سوم  قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد ۳۸
می ۲۰۱۹ بیوگرافی دری یما سعیدی ۳۹
می ۲۰۱۹ مسابقه دوست محمد صافی ۴۰
می ۲۰۱۹ مسابقه یما سعیدی در کشور مونتینیګور ۴۱
جون ۲۰۱۹ یما « سعیدی » حریفش را شکست داد و دو کمربند قهرمانی بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست اورد ۴۲
جون ۲۰۱۹ یما سعیدی دوکمربند اروپائی .. با ترجمه انګلیسی ــ المانی کمیته نشراتی مکتب رزمی « چمپن جیم ۴۳
جولای ۲۰۱۹ یما « سعیدی » در جشنواره ورزشی؛ شهر کلن ـ المان اشتراک کرد ۴۴
نوامبر ۲۰۱۹ یما « سعیدی » بالای کمربند قهرمانی « اینترکانتیننتل » مسابقه میدهد ۴۵
نوامبر ۲۰۱۹ مسابقه یما « سعیدی » در شهر برلین کشور المان ۴۶
فبروری ۲۰۲۰ دوست محمد « صافی » کمربند قهرمانی را بدست آورد ۴۷
جون ۲۰۲۰ یما « سعیدی » حریف سرسخت خود را شکست داد ۴۸
اگست 2020 مبارزه دلیرانه یما « سعیدی » در مقابل قهرمان بوکس جهان ۴۹
فبروری ۲۰۲۱ مسابقه یما سعیدی بالای کمر بند قهرمانی ۵۰
فبروری ۲۰۲۱ یما « سعیدی » کمربند قهرمانی بوکس را موفقانه بدست آورد   ۵۱
اپریل ۲۰۲۱ بیوگرافی مختصر انگلیسی  یما سعیدی ۵۲
می  ۲۰۲۱ پيروزی یما « سعیدی » و کسب کمربند قهرمانی بوکس مبارک باشد ۵۳
  اگست ۲۰۲۱ بیوگرافی دری  و مسابقات یما سعیدی ۵۴
سپتامبر ۲۰۲۱ یما « سعیدی » بالای متعبر ترین کمر بند بوکس اروپا مسابقه دارد ۵۵

ارگان  نشراتی یما « سعیدی » قهرمان  بوکس حرفوی اروپا

 Jama Saidi The Hammer IBF & WBO European Champion
 بازگشت به صفحه ورزش                   بازگشت به صفحه  اصلی