ارگان نشراتی یما « سعیدی » قهرمان بوکس حرفوی

ارگان  نشراتی یما « سعیدی » قهرمان  بوکس حرفوی اروپا

ارشیف ورزشی  ورزش هـدف ارگان   شخصیت های فرهنگی  ارشیف کتب صفحه سعیدافغانی صفحه اصلی
نام یما « سعیدی » ؛ ثبت کتاب نام یما « سعیدی » ؛ ثبت کتاب نام  یما « سعیدی » ؛ ثبت کتاب
طلائی شد
 
شاروال  شهر دیورن   با  مراسم خاص  و اویختن گردنبندی  رسمی  و تاریخی شهر؛  که با ایشان  مسوول  بخش ورزشی ، مسوول تشریفات با  جمع  از ژورنالست  و خبرنگار اطلاعات جمعی شهر حاضر بودند ، از  یما « سعیدی» و والدینش  در سالون آن شاروالی ، استقبال گرم بعمل آورد

ادامه مطلب
یما « سعیدی » از کمربند قهرمانی اروپا ؛  موفقانه دفاع کرد یما « سعیدی »  از کمربند قهرمانی اروپا ؛   موفقانه  دفاع  کرد 
یما «  سعیدی »  قهرمان بوکس حرفوی کشور المان ،  با  اقای فواد « ال مسعودی »  قهرمان بوکس حرفوی کشور فرانسه ، در شهر برلین  کشور المان  بالای متعبر ترین  کمربند قهرمانی اتحادیه  بوکس اروپا ؛  مسابقه انجام  داد و با امتیاز نمره ،
پیروز شد
ادامه مطلب
یما « سعیدی » از کمربند قهرمانی اروپا ؛  موفقانه دفاع کرد
یما « سعیدی » کمربند قهرمانی اتحادیه بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست آورد یما « سعیدی » کمربند قهرمانی اتحادیه بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست آورد یما « سعیدی » کمربند قهرمانی اتحادیه بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست آورد 

یما «  سعیدی »  قهرمان بوکس حرفوی کشور
المان ،  با  اقای هورد « کسپولیتی »  قهرمان بوکس حرفوی کشور فرانسه ، در شهر برلین  کشور المان  بالای متعبر ترین  کمربند قهرمانی اتحادیه  بوکس اروپا ؛  مسابقه انجام  داد و بالایش با امتیاز نمره ، پیروز شد

ادامه مطلب
یما « سعیدی » بالای متعبر ترین
Howrd Cospolite
یما « سعیدی » بالای متعبر ترین
JamaSaidi "The Hammer" 24.09.2021
یما « سعیدی »  بالای متعبر ترین
کمربند  قهرمانی اتحادیه بوکس اروپا ؛ 
مسابقه میدهد 
قرار است  یما «  سعیدی »  قهرمان بوکس  حرفوی کشور المان ،  بتاریخ  «  بیست و چهارم  سيتامبر »  بالای متعبر ترین  کمربند  قهرمانی اتحادیه  بوکس اروپا ؛  که  اعتبار جهانی  دارد ،  با  اقای هورد « کسپولیتی »  قهرمان بوکس  حرفوی کشور فرانسه ،  در شهر برلین  کشور المان انجام  دهد
پيروزی یما « سعیدی » و کسب کمربند قهرمانی بوکس مبارک باشد پيروزی یما « سعیدی » و کسب کمربند قهرمانی  بوکس مبارک باشد
     
یما  « سعیدی » در بیست و یکمین  مسابقه خود ،  آقای  دینس « دوتی »  قهرمان بوکس کشور یونان؛  را شکست داد  واز کمر بند قهرمانی انترناسیونال بوکس حرفوی کشور جمهوری فدرالی المان؛  موفقانه  دفاع  کرد
ادامه مطلب
پيروزی یما « سعیدی » و کسب کمربند قهرمانی بوکس مبارک باشد
یما « سعیدی » کمربند قهرمانی بوکس یما « سعیدی » کمربند قهرمانی بوکس
یما « سعیدی » کمربند قهرمانی  بوکس
را بدست آورد
     
یما  « سعیدی» در  بیستمین مسابقه بوکس حرفوی خود؛  اقای تومی « زیلویننوین » را شکست داد و کمر بند قهرمانی انترناسیونال بوکس حرفوی کشور جمهوری فدرالی المان؛  را موفقانه بدست آورد

ادامه مطلب
 مسابقه برلی  مبارزه دلیرانه یما « سعیدی » در مقابل قهرمان بوکس جهان

یما « سعیدی »  بتاریخ «  28  اگست 2020  »  نزدهمین مسابقه بوکس حرفوی  خود را با  اقای وینسینت « فایگن بوتس »  بکسر تجربه  کار ، سرسخت و قهرمانی  دو مرتبه ئی  بوکس جهان ؛      بالای کمربند قهرمانی « انترکانتیننتال  » در شهر برلین  کشورآلمان ، انجام داد

ادامه گزارش

مسابقه برلی
یما « سعیدی » حریف سرسخت خود را شکست داد یما « سعیدی » حریف سرسخت خود را شکست داد

یما « سعیدی » حریف سرسخت خود را شکست داد

یما «  سعیدی »  هژدهمین مسابقه  بوکس حرفوی  خود را با محترم جی « سپینسه » بوکسر ورزیده کشور گانا ، درشهر برلین کشور جمهوری فدرالی
المان ، انجام داد و بالایش پيروز شد
ادامه گزارش
مسابقه یما « سعیدی » در شهر برلین کشور المان

یما « سعیدی » چه زیبا و پر مفهوم 
نوشته است

این نبرد « مسابقه » باخته شد ، ولی ؛ این مبارزه « ورزش » هنوز ادامه دارد

مسابقه یما « سعیدی » در
شهر برلین کشور المان

 یما « سعیدی»  بتاریخ  «  بیست و سوم  نوامبر »  بالای کمر بند قهرمانی « اینترناسیونال »  سازمان جهانی بوکس «  وی ، بی ، او » ، با آقای جک « کولکای» درشهر برلین،  کشور جمهوری فدرالی المان ، به مسابقه پرداخت و به تفاوت نمره ؛  مسابقه بنفع  حریفش اعلان  شد
ادامه مطلب
مسابقه یما « سعیدی » در شهر برلین کشور المان
یما « سعیدی » در جشنواره ورزشی؛ یما « سعیدی » در جشنواره ورزشی؛
یما « سعیدی » در جشنواره ورزشی؛  
شهر کلن ـ المان اشتراک کرد  

13.07.2019
سیزدهمین دور مسابقات بین الافغانی فوتبال اروپا  از طرف هیات رهبری افغان یورو اسپورت و تیم کاری آن  به اشتراک « سی ودو » تیم فوتبال « افغاني » از کشورهای : المان ، هالند ،  دنمارک ، بلژیک ،  ناروی و انگلستان ؛ در شهر زیبائی 
کلن ـ المان ، به موفقیت تدویر گردید
 
ادامه مطلب

یما « سعیدی » حریفش را شکست داد و دو کمربند قهرمانی   بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست آورد

یما « سعیدی » حریفش را شکست داد و دو  کمربند قهرمانی  بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست آورد

02.06.2019

یما « سعیدی »  حریفش  اقای « رادوسویچ »  قهرمان بوکس حرفوی اروپا و قهرمان کشور «  مونتینیگرو »  را شکست داد و دو کمربند  قهرمانی اروپائی  را  موفقانه بدست آورد
ادامه مطلب
یما « سعیدی » حریفش را شکست داد و دو کمربند قهرمانی   بوکس اروپا ؛ را موفقانه بدست آورد
یما « سعیدی » برای بار سوم قهرمان اروپا شد یما « سعیدی » برای بار سوم قهرمان اروپا ش یما « سعیدی » برای بار سوم
  قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد     
    

مورخ  « شانزداهم  فبروری »  یما « سعیدی»   به اساس پلان سازمان  بین المللی بوکس جهانی « آی ، بی ،  اف » ، بخاطر دفاع  از کمربند  قهرمانی  بوکس حرفوی اروپائی  خویش ؛  با  بوکسر تجربه کار وسرسخت ارمنی  بنام ارمان « توروسیان »  درشهر کوبلینس ، کشورالمان مسابقه انجام داد و پیروز شد
ادامه مطلب

یما « سعیدی » دریک مسابقه ؛ دو کمربند قهرمانی را بدست آورد

یما « سعیدی » دریک مسابقه ؛ دو کمربند قهرمانی را بدست آورد  

یما « سعیدی »  قهرمان حرفوی بوکس اروپا ؛  مورخ  « 27   اکتوبر 2018   »  به اساس  پلان سازمان بین المللی بوکس « ای، بی ، اف » ، با اقای زه شا « ینگویان »  بخاطر دفاع از کمر بند قهرمانی اروپا و کسب کمربند قهرمانی « انترکانتیننتل » ، به مسابقه پرداخت و بالایش پيروزشد

این مسابقه بوکس حرفوی قهرمانی ؛ به ساعت «  یازده بجه شب » ، در سالون زیبای مارتیم هوتل  در شهر نورنبیرگ کشورجمهوری فدرالی المان ، که از طرف  سازمان بوکس « ل ، بی ، فا » تدویر و سازماندهی شده بود ، آغاز گردید
 ادامه مطلب
یما « سعیدی » دریک مسابقه ؛ دو کمربند قهرمانی را بدست آورد
 یما « سعیدی » از کمربند قهرمانی
 یما « سعیدی » از کمربند قهرمانی

یما « سعیدی » از کمربند قهرمانی  خود ؛ دفاع  کرد

یما « سعیدی »  بتاریخ « 22 جون 2018 م » از
کمربند قهرمانی  بوکس حرفوی اروپا  که  بتاریخ
« دهم مارچ 2018  م » موفقانه بدست آورده  بود ،
دفاع  کرد و پیروز شد
ادامه گزارش
یما « سعیدی» قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد یما « سعیدی»  قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد

یما « سعیدی »  این جوان مودب  و با استعداد افغان ؛  به یاری الهی  و دعای شما  بزرگان معظم و دوستان عزیز ، در  دوازدهمین  مسابقه  بوکس حرفوئی  خویش پیروز شد و افتخار قهرمانی بوکس حرفوی اروپا را بدست اورد
ادامه مطلب

جریان مسابقه بخش دوم جریان مسابقه بخش اول
یما « سعیدی» قهرمانی بوکس حرفوی اروپا شد
یما « سعیدی » حریفش را مغلوب کرد یما « سعیدی » حریفش را مغلوب کرد
یما « سعیدی » حریفش را  مغلوب  کرد
18 نوامبر 2017
مورخ «  18 نوامبر 2017  »   یما « سعیدی »  مسابقات پروفیشنل ورزش  رزمی  تای بوکس و بوکس را با  سایر برنامه های تفریحی  و ورزشی ، در شهر دیورن کشور  جمهوری فدرالی  المان سازماندهی و تدویر کرد
ادامه گزارش
جریان بازدید مکاتب ورزشی کابل
یما « سعیدی » در دهمین مسابقه پروفیشنل بوکس پیروزشد

یما « سعیدی » در دهمین مسابقه 
پروفیشنل  بوکس پیروزشد  

یما « سعیدی »  دهمین مسابقه پروفیشنل خود  را  بتاریخ هشتم  اکتوبر 2017   در تالار بزرگ ورزشی شهر بوخم  کشور المان 
با حریف سرسخت و بکسر تجربه کار اقای یوسیف «  بن علی »  انجام  داد
 

این مسابقه  پروفیشنل بوکس  به ساعت هشت بجه شب ، از طرف سازمان بوکس «  گی ، بی ،  آ  »  کشور المان در ز ن متوسط 
« هفتادو پنج  کیلو گرام »  صورت گرفت و از جانب شبکه   تلویزیونی  «  24  تی ـ  فا  »  بدست نشر سپرده شد

ادامه گزارش  
Baktash Saidi- 30.09.2017

 بکتاش  حریفش را نیکوت کرد

بکتاش « سعیدی »  قهرمان تای بوکس اروپا ، بتاریخ  «  30 سپتامبر 2017 »  حریف خویش را در روند دوم مسابقه نیکوت کرد و کپ پيروزی را بدست آورد 

 یما « سعیدی»  قهرمان بکس اروپا ، را شکست  دارد 

 یما « سعیدی »  بتاریخ  « هشت  اپریل  2016 »  اقای  فلوریان  « ویلدین هوفین »  قهرمان   بکس اروپا  را  در « ایس باغ ستیدیو »  شهر مونشن المان  با حضور داشت تقریبآ « دوهزار تن »  تماشاچی  شکست داد و برنده شد 

     یما بعد از  نه و همین   مسابقه پروفیشنل بوکس  خویش  در لست بهترین بکسران پروفیشنل وزن متوسط  مثلآ  درکشور المان نفر ششم  و در  سطح جهان یکصدو سی و ششم نفر میباشد
گزارش مکمل 

 
 یما « سعیدی» قهرمان بکس اروپا ، را شکست دارد
یما  « سعیدی » قهرمان  بکس کشور المان شد
 2 فبروری 2015
 
یما « سعیدی » قهرمان بکس المان شد 

یما «  سعیدی » پادشاه  و  قهرمان  سه مرتبه ئی  ورزشی  رزمی  «  تای بکس »  کشور المان  ومسوول  مکتب  رزمی  بنام  «  چمپین جیم »  مورخ  «  ۲۱  فبروری ۲۰۱۵ »  مسابقات ورزش رزمی سراسری  «  تای  بکس و  بکس »  کشور المان را در شهر دیورن المان  بنام  « سازماندهی کمک ورزشی در بین  جوانان  افغان »  موفقانه  تدویر کرد و شخصآ با انجام  دادن  مسابقه اساسی این محفل  ؛  کمر بند طلائی قهرمانی بین المللی  بکسپروفی  کشور جمهوری  فدرالی المان و کشور های همسایه المان رادر وزن  متوسط  ، باافتخار و سربلندی بدست  آورد

ادامه گزارش
                                 
اشتراک  یما  « سعیدی» در پنجمین   تورلمنت ورزشی شهر همبورگ ــ المان
  19 مارچ 2017

اشتراک یما « سعیدی» در پنجمین   تورلمنت ورزشی شخر همبورگ ــ المان


تورلمنت ورزشی شهر همبورگ ــ المان


13.12.2014

   یما « سعیدی » بکسر سرسخت ترکی 
را شکست داد
      

  یما «  سعیدی » جوان  دلیر افغان ؛   شب  مورخ  13 دسمبر 2014   در مربوطات شهر اوپرتال  کشور المان ، آقای دورسان
« برکتا »  مشهور به « دست آهنین »  بکسر حرفوی  و ورزیده  کشور ترکیه را در مقابل  چشمان حدود ی  سه هزار    تماشاچی  شکست  داد


ادامه گزارش

استاد بګتاش و یما

                                         

یما « سعیدی » کمربند و لقب« پادشاه » تای بوکس المان  را  بدست آورد

Jama Saidi "King of under 18" Champion!

14.05.2011

   یما « سعیدی » در  دور نهایی  مسابقات  ورزش  رزمی  تای بوکس  بنام  « پادشاه پاینتر از سن هــژده  »  تحت ریاست  سازمان  جهانی  کیک بوکس  بنام  «  ای ـ کا ـ بی ـ او »  در تالار بزرگ  « سانیا ارینا » واقع  در شهر دیوزبورگ کشور جمهوری فدرالی المان  اشتراک و کمربند و لقب پادشاه تای بوکس کشور المان را بدست آورد

ادامه گزارش

                                     
  

یما « سعیدی » بکسر حرفوی 
آقای « کونستان » را نیکوت کرد

یما « سعیدی » قهرمان و پادشاه « تای بوکس » ، آقای ایدوارت « کونستان »  را که از جمله  بکسران  حرفوی  و تجربه کار  شهر  کسل کشور المان است ،  نیکوت کرد   
ادامه گزارش

 
      

     

مسابقات ورزش زرمی  تای بوکس؛ بین کشورهای 
فرانسه و المان

 استاد بکتاش « سعیدی »  قهرمان تای بوکس اروپا  و مسوؤل مکتب  ورزش رزمی  چمپین جیم،   بتاریخ  دوم   اپریل  دوهزارویازده  میلادی ،  مسابقات ورزش  رزمی  «  تای بوکس و  کیک بوکس »  را  بین  کشور هــای «  فرانسه و المان » ،  تحت  نظارت  داوران  سازمــان جهانی  لیک بوکس « ای ـ کا ـ بی ـ او »  در کشور  جمهوری فدرالی المان  تدویر  کرد    


         
                          
                                                   

یما « سعیدی» در مسابقات بنام« پادشاه »  

 

بکتاش « سعیدی » کمربند قهرمانی اروپا را موفقانه  بدست آورد

11.12.2010

در حدود  سه هزار تماشاچی  مسابقه قهرمانی اروپایی  بکتاش « سعیدی » استاد تای بوکس و مسؤول مکتب ورزش رزمی « چمپین جیم »  که از طرف شبکه تلویزیونی ورزش  اروپا  بطور زنده  پخش  میشد ،  در تالار  بزرگ  ورزشی  شهر لیوکوزین ـ جمهوری فدرالی  المان  تماشا کردند

 
علاقمندی به سپورت،  انظباط  و پیگیری همراه با تواضع و برده باری ؛ راز کامیابی 
یک  ورزشکار موفق  است .  
 
23.12.2009     

افتتاح مکتب ورزشی استاد بکتاش « سعیدی »  توسط  محترم جنرال محمد ظاهر« اغبر » ریس عمومی تربیت بدنی و سپورت افغانستان


یما « سعیدی » قهرمان تای بوکس

فریدون مسوول ورزش رزمی در افغانستان
استاد بکتاش ومسابقات رزمی ۱۹ می ۲۰۱۲ــ المان

اولین اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم  اروپا
  26  مارچ  2011  مکتب ورزشی  استاد بکتاش  سعیدی
اولین اتحادیه ورزشی افغانان در اروپا اولین اتحادیه ورزشی افغانان در اروپا اولین اتحادیه ورزشی افغانان در اروپا
                                                      
     یما « سعیدی»  کپ  پیروزی                 را موفقانه  بدست  آورد        

         20.11.2010      

یما « سعیدی »  قهرمان  تای بوکس و مربی   مکتب  ورزش  رزمی «  چمپین جیم »   بتاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۰ میلادی  در تالار شهر   ایوسکیرش ـ  کشور جمهوری  فدرالی   المان  که از  طرف ترینرش  بکتاش « سعیدی »   رهنمای  میگردید  به  مسابقه  پر داخت
ادامه گزارش     

 
ارگان  نشراتی یما « سعیدی » قهرمان  بوکس حرفوی اروپا
    Jama Saidi The Hammer IBF & WBO European Champion

 به صفحه ارشیف ورزش